Voľné pracovné miesta

 

Informácia o voľných pracovných miestach:

 

ZŠ Starozagorská 8, Košice

zverejnenie informácie o voľnom pracovnom mieste 

 

 

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:               Základná škola, Starozagorská 8, Košice

Kategória voľného pracovného miesta:   asistent učiteľa v rámci projektu “Pomáhajúce  profesie v edukácii detí a žiakov II“

Začiatok pracovného pomeru:                               od 1. septembra 2021

Úväzok:                                                                    100% (3 x)

Dĺžka pracovného pomeru:                              12 mesiacov (s možnosťou predĺženia                                                   o 12 mesiacov) 

 

Kvalifikačné predpoklady:

Asistent učiteľa – podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „Vyhláška č. 1/2020 Z.z.“), ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení:

 

• Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

1. v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy

2. v študijnom odbore učiteľstvo logopédia a liečebná pedagogika,

3. vzdelanie uvedené v oddiele A body 4. – 9 Prílohy č. 6 Vyhlášky č. 1/2020 Z.z.,

 

• Úplné stredné odborné vzdelanie:

1. v odbore vzdelávania pedagogický asistent, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sociálno-výchovný pracovník, animátor voľného času

2. vzdelanie uvedené v oddiele B body 6. – 21 Prílohy č. 6 Vyhlášky č. 1/2020 Z.z.,

 

Platové podmienky: v zmysle Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Iné požiadavky:     - rešpektujúci a láskavý prístup k deťom 

                               - trpezlivosť, zodpovednosť, tvorivosť

                               - profesionalita, komunikatívnosť a osobnostná zrelosť

                               - zodpovednosť a flexibilita

                               - bezúhonnosť

                               - schopnosť pracovať v tíme.

 

Požadované doklady:

·        

žiadosť o prijatie do zamestnania 

·        

profesijný životopis

·        

motivačný list

·        

súhlas so spracovaním osobných údajov

·    kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 

doručiť poštou, osobne, alebo elektronicky do 20.5.2021 na adresu: info@zsstarozagorska.sk

Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor. 

 

Po vyzvaní a po osobnom pohovore predloží úspešný uchádzač ďalšie doklady:

- potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  

 

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na pohovor len vybraných uchádzačov.

 

Kontakt:                055/644 0947, 0911 982 113

                               e-mail: info@zsstarozagorska.sk

                                          www.zsstarozagorska.sk


Košice 7.5.2021
PaedDr. Alexander Suchan, riaditeľ školy


 

ZŠ Starozagorská 8, Košice

zverejnenie informácie o voľnom pracovnom mieste 

 

 

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:                      Základná škola, Starozagorská 8, Košice

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov:  učiteľ na druhom stupni základnej školy

Študijný odbor akademických predmetov:     Matematika,

Slovenský jazyk a literatúra

Fyzika

Anglický jazyk,

Nemecký jazyk,

Technika,

Individuálna logopedická intervencia,

alebo ich kombinácia. 

Začiatok pracovného pomeru: od 1. septembra 2021

Úväzok:                                     50-100%

Dĺžka pracovného pomeru:    september 2021 – 31.august 2022

Kvalifikačné predpoklady:  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom študijnom odbore podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

• Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

1. uvedené v Prílohe č. 1 Vyhlášky č. 1/2020 Z.z.,

 

Požadovaná prax: - 

Platové podmienky: v zmysle Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

1.                 

Žiadosť

2.                 

Profesijný životopis

3.                 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

4.                 

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

 

Iné požiadavky:           Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
                                    Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
                                    Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.
                                    Schopnosť pracovať v tíme.

Ďalej:

    ·        analyzovanie a riešenie problémov, zodpovednosť,

    ·        

informačná gramotnosť

    ·        individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom

    ·        organizovanie a plánovanie práce

    ·        komunikácia (jednanie s ľuďmi)

    ·        

samostatnosť, tvorivosť

    ·        

pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

    ·        bezúhonnosť

Požadované doklady:

·        

žiadosť o prijatie do zamestnania 

·        

profesijný životopis

·        

motivačný list

·        

súhlas so spracovaním osobných údajov

·        

kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 

doručiť poštou, osobne, alebo elektronicky do 20.5.2021 na adresu: info@zsstarozagorska.sk

Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor. 

 

Po vyzvaní a po osobnom pohovore predloží úspešný uchádzač ďalšie doklady:

- potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  

 

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na pohovor len vybraných uchádzačov.

 

Kontakt:                055/644 0947, 0911 982 113

                               e-mail: info@zsstarozagorska.sk

                                         www.zsstarozagorska.sk

Košice 7.5.2021
PaedDr. Alexander Suchan, riaditeľ školy

 

 

ZŠ Starozagorská 8, Košice

zverejnenie informácie o voľnom pracovnom mieste 

 

 

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:                Základná škola, Starozagorská 8, Košice

Kategória voľného pracovného miesta: školský psychológ v rámci projektu “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Začiatok pracovného pomeru:                               od 1. septembra 2021 

Úväzok:                                                                    100%

Dĺžka pracovného pomeru:      12 mesiacov (s možnosťou predĺženia o 12 mesiacov) 

 

 

Kvalifikačné predpoklady:

Školský psychológ - podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „Vyhláška č. 1/2020 Z.z.“), ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení:

 

• Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

1. v študijnom programe psychológia

2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou

3. vzdelanie uvedené v Prílohe č. 10 Vyhlášky č. 1/2020 Z.z.,

 

Platové podmienky: v zmysle Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Iné požiadavky:     - rešpektujúci a láskavý prístup k deťom 

                               - trpezlivosť, zodpovednosť, tvorivosť

                               - profesionalita, komunikatívnosť a osobnostná zrelosť

                               - zodpovednosť a flexibilita

                               - bezúhonnosť

                               - schopnosť pracovať v tíme.

 

Požadované doklady:

·        

žiadosť o prijatie do zamestnania 

·        

profesijný životopis

·        

motivačný list

·        

súhlas so spracovaním osobných údajov

·        

kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 

doručiť poštou, osobne, alebo elektronicky do 20.5.2021 na adresu: info@zsstarozagorska.sk

Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor. 

 

Po vyzvaní a po osobnom pohovore predloží úspešný uchádzač ďalšie doklady:

- potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  

 

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na pohovor len vybraných uchádzačov.

 

Kontakt:                055/644 0947, 0911 982 113

                               e-mail: info@zsstarozagorska.sk

                                         www.zsstarozagorska.sk

Košice 7.5.2021
PaedDr. Alexander Suchan, riaditeľ školy

  

 

 ZŠ Starozagorská 8, Košice

zverejnenie informácie o voľnom pracovnom mieste 

 

 

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:               Základná škola, Starozagorská 8, Košice

Kategória voľného pracovného miesta:  sociálny pedagóg v rámci projektu “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Začiatok pracovného pomeru:                               od 1. septembra 2021 

Úväzok:                                                                    50%

Dĺžka pracovného pomeru:      12 mesiacov (s možnosťou predĺženia o 12 mesiacov)

 

Kvalifikačné predpoklady:

Sociálny pedagóg - podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „Vyhláška č. 1/2020 Z.z.“), ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení:

 

• Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

1. uvedené v Prílohe č. 15 Vyhlášky č. 1/2020 Z.z.,

 

Platové podmienky: v zmysle Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Iné požiadavky:     - rešpektujúci a láskavý prístup k deťom 

                               - trpezlivosť, zodpovednosť, tvorivosť

                               - profesionalita, komunikatívnosť a osobnostná zrelosť

                               - zodpovednosť a flexibilita

                               - bezúhonnosť

                               - schopnosť pracovať v tíme.

 

Požadované doklady:

·        

žiadosť o prijatie do zamestnania 

·        

profesijný životopis

·        

motivačný list

·        

súhlas so spracovaním osobných údajov

·        

kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

doručiť poštou, osobne, alebo elektronicky do 20.5.2021 na adresu: info@zsstarozagorska.sk

Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

 

Po vyzvaní a po osobnom pohovore predloží úspešný uchádzač ďalšie doklady:

- potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na pohovor len vybraných uchádzačov.

 

Kontakt:                055/644 0947, 0911 982 113

                               e-mail: info@zsstarozagorska.sk

                                         www.zsstarozagorska.sk

Košice 7.5.2021
PaedDr. Alexander Suchan, riaditeľ školy

 

 

 

PrílohaVeľkosť
Voľne pracovne miesta_MAT-SJL-FYZ-ANJ-NEJ-THD-ILI.pdf404.29 KB